1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Fråga.se välkomnar dig! Fråga.se tillhandahåller Fråga.se tjänster(som definieras nedan) till dig enligt följande medlemsvillkor, som kan uppdateras av oss utan att meddela dig. Genom att besöka och använda Fråga.se, accepterar och godkänner du att vara bunden till villkoren och tillhandahållandet av dessa medlemsvillkor. Dessutom, när man använder en särskild tjänst som ägs av Fråga.se, ska du och Fråga.se omfattas av eventuella riktlinjer eller regler som gäller för sådana tjänster, som kan ändras från en tid till annan. Alla sådana riktlinjer eller regler (inklusive men inte begränsad till våra riktlinjer inkorporeras härmed i medlemsvillkoren. Fråga.se kan även erbjuda andra tjänster som styrs av olika användarvillkor. I sådana fall kommer de övriga villkor för tjänsten att vara tydligt uppvisad i samband med den aktuella tjänsten.

2. BESKRIVNING FRÅGA.SE TJÄNSTER

Fråga.se är en mötesplats där deltagarna kan ställa och besvara frågor på ett brett spektrum av olika ämnen. Som en online-mötesplats har vi en uppsättning principer och regler som måste följas av alla medlemmar. Din användning av Fråga.se omfattas av Fråga.se riktlinjer för mötesplatsen, samt Fråga.se medlemsvillkor

Brott mot Fråga.se riktlinjer eller Fråga.se medlemsvillkor kan leda till uppsägning av ditt medlemskap utan förvarning.

3. MEDLEMSANSVAR OCH SKYLDIGHETER

Med hänsyn till din användning av Fråga.se, uppger du att du är myndig att ingå i ett bindande avtal och är inte en person som är förhindrad att ta emot Fråga.se tjänster och villkor enligt lagarna i Sverige eller annan jurisdiktion som kan tillämpas. Du accepterar också att: (a) ge sann korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv som föranletts av Fråga.se registreringsformulär(Registreringsuppgifterna), och (b) upprätthålla och omedelbart uppdatera dina registreringsuppgifter för att hålla den sann, korrekt, aktuell och fullständig. Om du lämnar information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig, eller om Fråga.se har skälig anledning att misstänka att informationen är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig, har Fråga.se rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande och framtida användning av Fråga.se tjänster. Fråga.se är mån om säkerheten och integriteten för alla dess medlemmar, särskilt barn. Av denna anledning tillåts inte barn under 13 år att ställa eller besvara frågor på Fråga.se.

3.1 Fråga.se har rätt att när som helst, om vi finner det nödvändigt, redigera och justera din profil, fråga eller svar.

4. FRÅGA.SE INTEGRITETSPOLICY

4.1 Fråga.se samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (”PUL”).
Fråga.se värnar om den personliga integriteten och är skyldiga att behandla personuppgifter i enlighet med PUL och denna integritetspolicy.
Av denna integritetspolicy framgår vilken typ av personuppgifter som behandlas, omfattningen av behandlingen samt syftet med insamlingen och behandlingen av personuppgifter. Integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Registrering leder till medlemskap på Fråga.se. Genom registreringen godkänner du villkoren. Observera att villkoren kan komma att ändras utan att Fråga.se meddelar om detta och att du därför med jämna mellanrum bör läsa igenom villkoren.

4.2 Medlemmen lämnar genom registreringen sitt samtycke till att Fråga.se med automatisk databehandling hanterar personuppgifter om medlemmen. Dels de uppgifter som lämnats i samband med registreringen men också uppgifter som medlemmen valt att registrera eller publicera på Fråga.se. Såväl person- som adressuppgifter hanteras under tystnadsplikt och säljs inte till tredje part. Erbjudanden och varuprover kan komma från tredje part. Detta kan ske både via e-post och brev om medlemmen godkänt detta. Fråga.se är dock alltid avsändare och personuppgifterna lämnas aldrig vidare till tredje part. Medlemmen kan när som helst ändra detta godkännande genom att kontakta Fråga.se support (support@fraga.se).

4.3 Allt material som publiceras av medlemmen via dialogtjänster (för närvarande frågor, svar och kommentarer) innefattar även automatisk publicering under andra tillämpliga webbplatser/medier som drivs av ägaren till Fråga.se eller dess samarbetspartners. Sådan information kan även användas för extern information och marknadsföring. Genom medlemskapet på Fråga.se accepterar medlemmen att Fråga.se använder informationen som publicerats av medlemmen på sätt som anges ovan och någon ersättning skall inte utgå till medlemmen.

4.4 Medlemmen har rätt att (högst 1 gång per år), begära (skriftligen och undertecknat) att få ta del av vilka uppgifter som behandlas och rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga eller ändrade uppgifter. Sådana ärenden skickas till: registrering@fraga.se

5. MEDLEMSKONTO, LÖSENORD OCH SÄKERHET

Du kommer att få ett lösenord och konto när du har registrerat dig på Fråga.se. Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för lösenordet och kontot och är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt lösenord eller konto. Du samtycker till att (a) omedelbart informera Fråga.se (via registrering@fraga.se) om obehörigt nyttjande av ditt lösenord eller konto eller något annat brott mot säkerheten, och (b) se till att du loggar ut från ditt konto vid slutet av varje session. Fråga.se kan inte och kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada på grund av ditt misslyckande att följa avsnitt 5.

6. MEDLEMMENS UPPTRÄDANDE

Du förstår att all information, data, text, mjukvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden, etiketter eller annat material (”innehåll”), vare sig offentligt eller privat, är personen som gav upphov till innehållet ensam ansvarig. Detta innebär att du, och inte Fråga.se, är helt och hållet ansvarig för allt innehåll som du laddar upp, e-postar, överför eller på annat sätt gör tillgängligt via Fråga.se tjänster. Fråga.se kontrollerar inte innehåll som postas via Fråga.se och i.o.m. det garanterar inte korrektheten, integriteten eller kvalitén för sådant innehåll. Du förstår att genom att använda Fråga.se, kan du bli utsatt för innehåll som är stötande, oanständigt eller obehagligt. Under inga omständigheter kommer Fråga.se att vara ansvarig, på något sätt för något innehåll, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller brist i innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av något innehåll som postats, mejlats, överförts eller gjorts tillgänglig via Fråga.se tjänster.

7. UPPSÄGNING

Du kan säga upp ditt Fråga.se-konto och tillgång till Fråga.se genom att lämna sådan uppsägningsbegäran till Fråga.se (via registrering@fraga.se).

Du samtycker till att Fråga.se får utan förvarning omedelbart begränsa din åtkomst till eller stänga av ditt Fråga.se-konto , tillhörande e-postadress, och tillgång till Fråga.se tjänster. Orsak till sådan uppsägning, eller begränsning av tillträde ska omfattas, men inte begränsas till, (a) brott eller brott mot medlemsvillkoren eller andra inbegripna avtal eller riktlinjer, (b) en begäran från polismyndighet eller andra myndigheter, (c) avbrott i eller modifiering till Fråga.se (eller någon del därav), (d) oväntade tekniska eller säkerhetsrelaterade frågor eller problem, (e) längre perioder av inaktivitet, (f) Tillsättning av dig av bedrägliga eller olagliga aktiviteter, och / eller (g) utebliven betalning av eventuella avgifter i samband med Fråga.se tjänster.

Uppsägning av ditt Fråga.se-konto innehåller alla eller någon av följande: (a) avlägsnande av tillträde till hela eller delar av utbudet inom Fråga.se tjänster, (b) radering av ditt lösenord och all relaterad information, filer och innehåll i samband med eller inuti ditt Fråga.se konto (eller någon del därav), och (c) spärrar av ytterligare användning hela eller delar av Fråga.se tjänster.